Informacja dotycząca ochrony danych osobowych
przetwarzanych przez spółkę Lubar Prefabrykacja sp. z o.o. z siedzibą w Rybniku

Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych

(1) Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – dalej w niniejszej informacji oznaczone, jako RODO
(2) ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych

Administrator danych osobowych

Administratorem danych osobowych jest spółka Lubar Prefabrykacja sp. z o.o. z siedzibą w Rybniku (44-270) przy ul. Rymera 19, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000386123, NIP 6423160501, REGON 241927701, kapitał zakładowy 141 000,00 zł, w całości wpłacony – dalej w niniejszej informacji – spółka Lubar Prefabrykacja
Dane kontaktowe administratora danych osobowych
e-mail prefabrykacja@lubar.pl; tel. 725050422
ul. Rymera 19, 44-270 Rybnik

Rodzaj przetwarzanych danych osobowych

Dane osobowe klientów, kontrahentów, stron umów, ich pracowników osób współpracujących na innej podstawie niż stosunek pracy, pełnomocników, osób upoważnionych – są to imiona nazwiska, stanowiska służbowe/pełnione funkcje, oznaczenia firm, dane kontaktowe (telefon, e-mail), dane rejestrowe (pochodzące z publicznych rejestrów KRS NIP REGON VAT), ewidencyjne (dowód osobisty, paszport, prawo jazdy), adresowe, numery rejestracyjne pojazdów, dane przetwarzane w związku z monitoringiem na terenie spółki Lubar

Cele przetwarzania danych osobowych, podstawy prawne przetwarzania danych osobowych

Dane osobowe są przetwarzane w celach:
(1) wykonania (realizacji) przez spółkę Lubar Prefabrykacja umowy, której są Państwo stroną lub do podjęcia na Państwa żądanie działań przed zawarciem umowy; w celach komunikacji w toku ewentualnych postępowań reklamacyjnych (rękojmia, gwarancja); w celu weryfikacji wiarygodności płatniczej w biurze informacji gospodarczej – zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt b RODO.
(2) wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze – obowiązek wystawienia i przechowywania faktur dokumentujących sprzedane Państwu towary lub usługi; obowiązek prowadzenia i przechowywania dokumentacji księgowej; obowiązek rozpatrzenia i rozstrzygnięcia reklamacji – zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt c RODO
(3) wynikających z prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez spółkę Lubar Prefabrykacja – windykacja, dochodzenie i obrona roszczeń w postępowaniu sądowym oraz egzekucyjnym; zgłoszenie nieuregulowanych należności do ubezpieczyciela w ramach umowy ubezpieczenia wierzytelności lub zbycie wierzytelności, w przypadku braku zapłaty za sprzedane towary lub świadczone usługi – zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt f RODO
(4) przekazywania Państwu informacji o aktualnej ofercie handlowej spółki Lubar Prefabrykacja , składania propozycji zakupu oferowanych towarów i usług (marketing bezpośredni), osobiście, za pośrednictwem tradycyjnej poczty lub na telekomunikacyjne urządzenia końcowe (telefon, tablet, komputer, faks) jeżeli wyrażą Państwo na to zgodę – zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt a RODO, art. 172 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne, art. 10 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną
(5) stosowania i przesyłania faktur drogą elektroniczną zgodnie z art. 106n ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (VAT)

Okres przechowywania danych osobowych

W przypadku przetwarzania danych osobowych w celach marketingowych, będą one przechowywane do czasu odwołania przez Państwa zgody.
W przypadku pozostałych celów, dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celów, w których dane te są przetwarzane – przykładowo: przez okres trwania umowy i po jej zakończeniu w celach rozliczeniowych; przez okres, w którym przepisy podatkowe nakazują przechowywać dokumentację księgową; przez okres, w którym będzie istnieć prawna możliwość dochodzenia od Państwa roszczeń np. za niezapłacone towary i usługi, odszkodowawczych

Informacja o odbiorcach danych osobowych lub o kategoriach odbiorców

Potencjalnymi odbiorcami podanych przez Państwa danych osobowych mogą być:
(1) podmioty, które będą świadczyły na rzecz spółki Lubar Prefabrykacja usługi związane z realizacją zawartej z Państwem umowy (podwykonawcy) np. usługi transportu zakupionych przez Państwa towarów. Mogą to być producenci/sprzedawcy wyrobów budowlanych lub działający na zlecenie spółki Lubar Prefabrykacja przewoźnicy. Podmiotom tym będzie udostępniony wskazany adres dostawy, e-mail oraz numer telefonu do ewentualnego kontaktu w sprawie realizacji dostawy (zamówienia)
(2) przedstawiciele spółki Lubar Prefabrykacja, w celu kontaktu w sprawie informacji o aktualnej ofercie handlowej spółki Lubar, składania propozycji zakupu oferowanych towarów i usług, bieżącej obsługi sprzedaży
(3) podmioty świadczące na rzecz spółki Lubar Prefabrykacja usługi wspomagające funkcjonowanie spółki, przykładowo: projektowe, księgowe, prawne, doradcze, podatkowe, windykacyjne, brokerskie, hostingowe, ubezpieczeniowe w zakresie ubezpieczenia należności płatniczych, biegli rewidenci, informatyczne, dostawcy oprogramowania IT, nabywcy nieuregulowanych wierzytelności w przypadku zbycia wierzytelności, pocztowe i kurierskie, bankowe w przypadku dokonywania przelewów na (np. zwroty zaliczek, nadpłat)

Uprawnienia w związku z danymi osobowymi

W zakresie dotyczącym Państwa danych osobowych mają Państwo prawo do żądania od spółki Lubar Prefabrykacja
(1) dostępu do danych; uzyskania ich kopii; otrzymania potwierdzenia, że spółka Lubar Prefabrykacja przetwarza te dane; a także prawo do uzyskania informacji szczegółowo wymienionych w art. 15 ust. 1 RODO
(2) sprostowania, w zakresie w jakim te dane są nieprawidłowe, jak również uzupełnienia niekompletnych danych, jeżeli wymagał będzie tego cel przetwarzania danych
(3) usunięcia danych (prawo do bycia zapomnianym), pod warunkiem wystąpienia jednego z następujących przypadków (a) dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w inny sposób przetwarzane (b) udzielona przez Państwa zgoda na przetwarzanie danych została przez Państwa cofnięta, jeżeli przetwarzanie opierało się na tej zgodzie (6 ust. 1 pkt a RODO) (c) wniesiony został przez Państwa sprzeciw, o którym mowa niżej, wobec przetwarzania danych osobowych, a spółka Lubar Prefabrykacja nie ma nadrzędne prawnie uzasadnionych podstawy przetwarzania; (d) Państwa dane były przetwarzane przez spółkę Lubar Prefabrykacja niezgodnie z prawem; (e) dane osobowe muszą zostać usunięte w celu wywiązania się przez spółkę Lubar Prefabrykacja z nałożonego na spółkę Lubar Prefabrykacja obowiązku prawnego.
Opisane wyżej prawo do bycia zapomnianym nie dotyczy jednak sytuacji, gdy przetwarzanie tych danych jest niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
(4) ograniczenia przetwarzania danych w następujących przypadkach: (a) kwestionują Państwo prawidłowość danych osobowych (b) jeżeli dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem i jednocześnie sprzeciwiają się Państwo usunięciu danych, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystywania (c) gdy spółka Lubar Prefabrykacja nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale dane te są Państwu potrzebne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń (d) w przypadku wniesienia sprzeciwu, o którym mowa niżej, do czasu stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie spółki Lubar Prefabrykacja są nadrzędne wobec podstaw Państwa sprzeciwu
(5) W szczególnej sytuacji przysługuje Państwu prawo do wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, jeżeli podstawą przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes spółki Lubar Prefabrykacja (art. 6 ust. 1 pkt f RODO). Wówczas, w przypadku wniesienia sprzeciwu, spółka Lubar Prefabrykacja nie będzie mogła przetwarzać tych danych osobowych chyba, że istnieć będą ważne prawnie uzasadnione podstawy do przetwarzania, nadrzędne wobec Państwa interesów, praw i wolności lub podstawy do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
W zakresie natomiast marketingu bezpośredniego, który również jest prawnie uzasadnionym interesem spółki Lubar Prefabrykacja (art. 6 ust. 1 pkt f RODO) przysługuje Państwu prawo do wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych na potrzeby takiego marketingu (w tym profilowania) – wówczas spółka Lubar Prefabrykacja jest zobowiązania do zaprzestania przetwarzania danych osobowych w tym celu. Jeżeli natomiast zgoda na przetwarzanie danych w celu marketingu, została przez Państwa udzielona, wówczas przysługuje Państwu prawo do cofnięcia tej zgody.
(6) Przysługuje Państwu prawo do przenoszenia danych do innego administratora.
(7) W zakresie w jakim przetwarzanie danych osobowych obywa się na podstawie Państwa zgody, zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt a RODO, mają Państwo prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Opisane wyżej żądania i oświadczenia mogą Państwo zgłosić w dogodny dla siebie sposób, kontaktując się ze spółką Lubar Prefabrykacja na wskazane wyżej dane kontaktowe administratora danych osobowych, osobiście, za pomocą poczty lub środków porozumiewania się na odległość.

Skarga do organu nadzoru

Jeżeli Państwo uznają, iż przetwarzanie przez spółkę Lubar Prefabrykacja podanych przez Państwa danych osobowych narusza przepisy RODO i ustawy o ochronie danych osobowych, przysługuje Państwu prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Dobrowolność zgody
Podanie przez Państwa danych osobowych nie jest obowiązkowe, nie wynika z ustawy, niemniej jednak jest to obowiązek umowny wynikający z konieczności oznaczenia strony umowy (kupującego) oraz z konieczności jej należytego wykonania przez spółkę Lubar Prefabrykacja i w tym zakresie jest to warunek zawarcia umowy. Podanie danych kontaktowych umożliwia sprawną realizację umowy, w tym realizację dostawy zakupionych towarów, przesyłanie faktur drogą elektroniczną, komunikacji w przypadku rozpatrywania ewentualnych reklamacji.
W przypadku natomiast zgody w celach marketingowych, składania ofert handlowych, brak takiej zgody skutkuje tym, że spółka Lubar Prefabrykacja nie będzie się z Państwem kontaktowała. Taka zgoda nie jest obowiązkowa, nie wynika ani z ustawy ani z umowy, udzielenie tej zgody nie jest również warunkiem zawarcia umowy.
W przypadku niewyrażenia zgody na stosowanie faktur elektronicznych, faktury będą sporządzane w formie papierowej i wysyłane pocztą, na wskazany adres.

 

Polityka prywatności witryny prefabrykacjalubar.pl

Komentarze

Komentowanie na stronie zostało wyłączone.

Ciasteczka

Jeśli odwiedzisz stronę logowania, utworzymy tymczasowe ciasteczko na potrzeby sprawdzenia czy twoja przeglądarka akceptuje ciasteczka. Nie zawiera ono żadnych danych osobistych i zostanie usunięte, kiedy przeglądarka zostanie zamknięta.

Podczas logowania tworzymy dodatkowo kilka ciasteczek potrzebnych do zapisu twoich informacji logowania oraz wybranych opcji ekranu. Ciasteczka logowania wygasają po dwóch dniach, a opcji ekranu po roku. Jeśli zaznaczysz opcję „Pamiętaj mnie”, logowanie wygaśnie po dwóch tygodniach. Jeśli wylogujesz się ze swojego konta, ciasteczka logowania zostaną usunięte.

Osadzone treści z innych witryn

Artykuły na tej witrynie mogą zawierać osadzone treści (np. filmy, obrazki, artykuły itp.). Osadzone treści z innych witryn zachowują się analogicznie do tego, jakby użytkownik odwiedził bezpośrednio konkretną witrynę.

Witryny mogą zbierać informacje o tobie, używać ciasteczek, dołączać dodatkowe, zewnętrzne systemy śledzenia i monitorować twoje interakcje z osadzonym materiałem, włączając w to śledzenie twoich interakcji z osadzonym materiałem jeśli posiadasz konto i jesteś zalogowany w tamtej witrynie.

Nie dzielimy się danymi pozyskanymi poprzez odwiedzenie witryny www

Dane o ruchu na stronie i interakcjach użytkownika są przetwarzane i przechowywane przez usługę Google Analytics i podlegają polityce prywatności rozpowszechnianej przez tą usługę.

Zbierane dane nie są kojarzone przez nas z użytkownikiem, Google w tym zakresie udostępnia anonimizację (czyli maskowanie) adresów IP w usłudze Google Analytics.

Użytkownicy witryny mogą wyłączyć zbieranie danych, korzystając z dodatku do przeglądarki blokującego Google Analytics.